Altisport 70% Kixmi 70%

Reklamační řád pro spotřebitele

podnikající fyzické osoby Aleše Titlbacha, IČO: 49870955, se sídlem nám. Republiky 965, 435 11 Lom, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.altisport.cz.


To nejdůležitější z reklamačního řádu:
 • Do 30 dnů můžete odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a vrátit nám zboží.
 • Pokud zjistíte vadu zboží do 24 měsíců od jeho převzetí, podívejte se do bodu 11.
 • Při převzetí zboží si zkontrolujte, zda je zásilka v pořádku. Pokud není, sepište s přepravcem zápis o škodě. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová.
 • Reklamace vyřizujeme do 30 dnů.
 • Pokud jste si vybrali vrácení kupní ceny, peníze vám budou vráceny do 14 dnů po zaslání potvrzení o vyřízení reklamace.

 1. NA ÚVOD
  1. Kdo je prodávající? Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané Alešem Titlbachem, IČO: 49870955, sídlo: nám. Republiky 965, 435 11 Lom (dále jen „adresa sídla“), (dále jen „prodávající“ nebo také „my“).
  2. Je součástí VOP. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) prodávajícího.
  3. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“).
  4. Vadné plnění. Reklamační řád prodávajícího se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“).
  5. Co najdete v reklamačním řádu? Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Vycházíme ze zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Smluvní záruka. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.
 2. V TÉTO ČÁSTI SE DOČTETE, JAK BY MĚLO NAŠE ZBOŽÍ VYPADAT PŘI PŘEVZETÍ
  1. Jaké má mít naše zboží vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:
   1. má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi či výrobcem prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Předpoklad, že je zboží vadné. Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud neprokážeme opak.
 3. ZDE SE DOZVÍTE, V JAKÝCH SITUACÍCH NEBUDE VAŠE REKLAMACE UZNÁNA
  1. Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme Vám za vady v těchto případech:
   1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
   2. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,
   3. je způsobena Vámi a vznikla nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahem či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží), nebo to vyplývá z právních předpisů),
   4. zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
   5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
   6. vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).
  2. V jakých případech nám nemůžete zboží vrátit?
   1. balené zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít, nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží);
   2. jiné zboží, kdy je zboží opatřeno hygienickým či jiným utěsněným obalem a z hygienických či zdravotních důvodů jej není možné vracet;
   3. pokud bylo námi dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   4. zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání.
  3. Pokud nám budete chtít vrátit již rozbalené zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo bylo opatřeno hygienickým obalem. Máme zájem na dodržování platných hygienických norem. Může nastat situace, kdy nám budete chtít vrátit zboží (odstoupit od kupní smlouvy), které bylo z Vaší strany již rozbaleno nebo byl porušen hygienický nebo utěsněný obal a zboží již nelze znova použít (nebude se jednat o případy, kdy Vám dorazilo zboží např. poškozeno během přepravy nebo prokazatelně zkažené). Souhlasíte, že jsme v těchto případech (kdy nám dorazí zpět např. zboží vyjmuté z hygienického obalu nebo balené potraviny s poškozeným ochranným obalem tak, že zboží nelze znova použít) oprávněni odmítnout vrácené zboží a na Vaše náklady Vám jej poslat zpět. Nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), jsme oprávněni zboží neprodleně zlikvidovat.
 4. V TÉTO ČÁSTI SE DOČTETE, JAKÝ JE POSTUP U DIGITÁLNÍHO OBSAHU
  1. Odkaz na spuštění webináře. Odpovídáme Vám za to, že za účelem řádného poskytnutí digitálního obsahu obdržíte e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře.
  2. Záznam webináře nebo jiného digitálního obsahu. Odpovídáme Vám za to, že Vám bude prostřednictvím e-mailu umožněno spuštění záznamu webináře nebo jiného digitálního obsahu ve sjednané době.
  3. Mám přístup k digitálnímu obsahu? Také jste povinni si zkontrolovat, zda je zpřístupněn digitální obsah (zpravidla půjde o záznam webináře nebo jiný video materiál) v uživatelském účtu. Pokud nebudete mít v uživatelském účtu přístup k digitálnímu obsahu po přijetí potvrzení, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@altisport.cz, my vše prověříme.
  4. Co zajistit, aby přehrání digitálního obsahu proběhlo, jak má? Jste povinni si zajistit k řádnému absolvování webináře nebo zpřístupnění digitálního obsahu dostatečné internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení potřebné k účasti na webináři nebo spuštění digitálního obsahu. Prodávající nenese odpovědnost za vady související s nedostatečným internetovým připojením zákazníka, nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením nutným pro účast na webináři nebo zpřístupnění digitálního obsahu.
 5. NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ?
  1. Překontrolujte, obsah našeho balíčku. Při převzetí zboží ho zkontrolujte a přesvědčte se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má).
  2. Kdy nebudete moci zboží reklamovat. Nepřísluší Vám práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou:
   1. jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo
   2. pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí, nebo
   3. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo
   4. pokud jste vadu sami způsobili.
 6. BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY?
  1. Kontrola obalu před převzetím zboží od přepravce, při výdeji. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová.
  2. Zjistíte, že bylo zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Informujte nás ihned po převzetí a zjištění vady, nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zásilky. Ideálně rostřednictvím reklamačního formuláře dostupného zde. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které zahrnete do reklamace. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží objevili. Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace.
  3. Kdy už nebudeme moci uplatňovat reklamaci přepravy? Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte čtvrtý (4) a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. Nám v důsledku Vaší pozdní reklamace poškozené zásilky může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro Vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po Vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň).
  4. Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po vyplnění reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu - zpravidla to stíháme do tří (3) pracovních dnů. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 412 152 890, nebo na e-mailu info@altisport.cz, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.
 7. POKUD VÁM PŘIŠLO NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE SI U NÁS OBJEDNALI, JAK POSTUPOVAT?
  1. Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@altisport.cz nebo prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro Vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.
  2. Co bude probíhat potom? Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 412 152 890, nebo na e-mailu info@altisport.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování Vašeho požadavku.
 8. ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 30 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ
  1. Zjistím vadu zboží v době 30 dnů od jeho převzetí. Pokud zjistíte vadu dodaného zboží ve lhůtě 30 dnů od jeho převzetí, kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@altisport.cz nebo prostřednictvím reklamačního formuláře.
  2. Může dojít ke snížení hodnoty zboží? Plně respektujeme, že Vám ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží náleží právo odstoupit od kupní smlouvy v této lhůtě. Zboží je ale v takovém případě nutné vrátit zpět nepoškozené, případně v utěsněném či hygienickém obalu. To v případě, kdy jste během doby 30 dnů od převzetí zboží zjistili jeho vadu, nebudete moci splnit. Prosím vezměte na vědomí, že dle platných právních předpisů odpovídáte za snížení hodnoty zboží. S ohledem na uvedené Vám doporučujeme jako nejvhodnější postup vadně dodané zboží (případně zboží, které mohlo být poškozeno důsledkem přepravy) reklamovat. Nemusíte mít obavu, že by proces reklamace trval déle, než náš proces pro vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů od převzetí.
  3. Co bude následovat? Po vyplnění reklamačního formuláře obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického oddělení, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu - zpravidla to stíháme do tří (3) pracovních dnů. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 412 152 890, nebo na e-mailu info@altisport.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.
 9. ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ PO UPLYNUTÍ 30 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ
  1. Kdy reklamovat vadné zboží. Právo z vady zboží (reklamovat jej) jste povinni u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. V opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy.
  2. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí. Toto se neuplatní u zboží, u kterého je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tj. minimální trvanlivost / spotřebujte do). Zde se použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).
  3. Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) právo z vady zboží uplatnit nelze. Pokud je to u daného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace. I když se snažíme vyřídit reklamace vždy k Vaší spokojenosti, s některými výrobky je třeba manipulovat dle pokynů uvedených na obalu/etiketě/v příbalové informaci - v opačném případě se poškodí. I když ještě v těchto případech neuplynula doba 24 měsíců nemůžeme Vaši reklamaci uznat (bod 3.1.3 nebo bod 3.1.5 tohoto reklamačního řádu).
  4. Co mám udělat pro uplatnění vady zboží? Za účelem uplatnění práv z vad zboží vyplníte a odešlete tento reklamační list, v něm uvedete zejména:
   1. jméno a příjmení;
   2. e-mail, ze kterého jste zboží objednávali;
   3. telefonní číslo;
   4. identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace;
   5. popište vzniklou vadu vlastními slovy;
   6. zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu;
   7. Vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.
  5. Potvrdíme přijetí reklamace. Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží.
  6. Kde mohu zboží reklamovat? Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména na adrese Aleš Titlbach - Altisport, areál SCHOELLER, Nádražní 557, 436 01 Litvínov, elektronickou poštou na adrese info@altisport.cz, nebo prostřednictvím shora uvedeného reklamačního formuláře.
  7. Dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu, tak abychom mohli dodržet zásady správného hygienického postupu.
  8. Kdo nese náklady na dopravu reklamovaného zboží? Náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám nesete sami. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady. Bude-li však Vaše reklamace uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání zboží nejlevnější dostupnou přepravou). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. Za tímto účelem nám případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email info@altisport.cz.
  9. Potvrzení. Po obdržení reklamovaného zboží Vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu.
 10. ZJIŠTĚNÍ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU
  1. Jak postupovat, když zjistím vadu. Právo z vady poskytnutí webináře nebo digitálního obsahu (právo reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila, v opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy.
  2. Reklamační formulář. Za účelem uplatnění práv z vad zboží můžete využít náš reklamační formulář. Ve formuláři prosím uveďte zejména informace popsané v bodě 10.4 tohoto reklamačního řádu.
  3. Potvrzení. Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace.
 11. JAK RYCHLE BUDE VAŠE REKLAMACE VYŘÍZENA
  1. Kdy bude uzavřen reklamační proces? Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od uplatnění práva z vad. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.
  2. Posouzení vady. Zpravidla však do 5 pracovních dní po doručení potřebné dokumentace (fotografie a dalších nezbytných údajů pro posouzení vady zboží) či doručení reklamovaného zboží zpět k nám je provedeno bezodkladné posouzení vady a ozveme s předběžným názorem zákazníkovi - nejčastěji telefonicky. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. bude z naší strany nutné, abychom požádali o součinnost našeho dodavatele či výrobce).
  3. Pokud je zboží vadné. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  4. Pokud není zboží shledáno za vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.
 12. JAKÝ ZVOLIT ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Co ovlivní mé možnosti. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy.
  2. Podstatné porušení smlouvy. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na:
   1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zbožíi, nebo
   2. odstranění vady opravou zboží (pokud je to z povahy zboží možné a účelné), nebo
   3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupení od smlouvy.
  3. Nepodstatné porušení kupní smlouvy. V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:
   1. odstranění vady (dodáním nového zboží bez vad, nebo dodáním chybějící zbožíi, nebo nebo opravou zboží), nebo
   2. přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady (např. vyplněním a odesláním reklamačního formuláře), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.
  5. Pokud si včas nezvolím, jak si přeji reklamaci vyřídit. Nastane-li situace, kdy si nezvolíte své právo z vadného plnění včas (podle bodu 13.4 reklamačního řádu), máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  6. Dodání nového zboží? Můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
  7. Opakovaný výskyt nebo větší počet vad. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu.
  8. Přiměřená sleva? Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat novou zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  9. Další práva. Můžeme Vám dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítneme odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.
  10. Vrácení původního zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nové zboží jste nám povinni vrátit zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak). Dodání nového zboží nemůže zákazník požadovat (a nemůže ani od kupní smlouvy odstoupit), nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; toto neplatí v následujících situacích:
   1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
   2. použili jste zboží ještě před objevením vady, nebo
   3. pokud jste nezpůsobili nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
   4. pokud jste prodali zboží ještě před objevením vady, spotřebovali ho, nebo jste pozměnili zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jsme měli z použití zboží prospěch.
 13. UKONČENÍ REKLAMACE
  1. Pokud jste reklamovali zboží na naší pobočce nebo provozovně. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměni o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzváni k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. Při převzetí reklamovaného zboží Vám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu spolu s potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.
  4. Převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 20 Kč.
  5. Prodej nevyzvednutého zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byli o vyřízení informováni, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  6. Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 14. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
  1. Práva ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
  2. Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 18.11.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby. Více informací Méně informací
Facebook Instagram